ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Καρδιολογικό Κέντρο «EUROCARDIO» λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εξαιρετικής σημασίας, σας ενημερώνει διά του παρόντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά του ως «υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων», για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, για το λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, το χρόνο τήρησής τους, για τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε την ασφάλεια αυτών των πληροφοριών καθώς και για τα δικά σας δικαιώματα.

Η παρούσα πολιτική ισχύει και εφαρμόζεται τόσο στις εγκαταστάσεις του Καρδιολογικού μας Κέντρου (Ραβινέ 24, Αθήνα) όσο και στην ιστοσελίδα μας www.eurocardio.gr.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την καλύτερη κατανόηση αυτής από εσάς, παρατίθεται κατωτέρω η σημασία των όρων:

 1. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 2. επεξεργασία,
 3. περιορισμός της επεξεργασίας,
 4. ψευδωνυμοποίηση,
 5. υπεύθυνος επεξεργασίας,
 6. εκτελών την επεξεργασία,
 7. αποδέκτης,
 8. τρίτος,
 9. συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και
 10. παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»:

κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσδιορίζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2. «Επεξεργασία»:

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. «Περιορισμός της Επεξεργασία»:

η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

4. «Ψευδωνυμοποίηση»:

η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών
11
πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

5. «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»:

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους.

6. «Εκτελών την επεξεργασία»:

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασία.

7. «Αποδέκτης»:

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων, ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

8. «Τρίτος»:

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

9. «Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων»:

κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

10. «Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»:

η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ΄ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Όπως αναλύθηκε και στην ενότητα ΟΡΙΣΜΟΙ του παρόντος, «Προσωπικά Δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / διεύθυνση κατοικίας / αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής και ιατρικής φύσεως και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή του φυσικού προσώπου ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου του καθώς και cookies.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση,
13
η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων διενεργείται τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά μέσα. Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας που είναι αναγκαία για τους καθοριζόμενους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς συλλογής αυτών. Τις πληροφορίες αυτές μας τις δίνετε εσείς ή προκύπτουν κατά την εξέτασή σας ή αποτελούν τα αποτελέσματα των ιατρικών σας εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία για τον προγραμματισμό επίσκεψης στο Ιατρικό Κέντρο μας.
 • Κατά την ηλεκτρονική μας επικοινωνία.
 • Κατά την επίσκεψή σας στο Ιατρικό μας Κέντρο.
 • Κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε σας ή σε άτομα που συνοδεύετε.
 • Κατά τη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων που σας χορηγούμε.
 • Κατά τη χρήση του ιστότοπού μας.
 

Διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά την ιστοσελίδα μας, κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί σε αυτήν χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η ιστοσελίδα μας λαμβάνει δεδομένα σας, τα οποία του τα παρέχετε εσείς απευθείας, ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχουμε στον ιστότοπό μας, εφόσον επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies (οράτε πολιτική cookies). Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η ιστοσελίδα μας, μόλις ενημερωθεί γι΄ αυτό, διαγράφει άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις σχετικές παρεχόμενες πληροφορίες.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και απαραίτητα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και υπό την προϋπόθεση ότι οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλα μέσα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα:

ΑΠΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ηλικία, ΑΜΚΑ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μας μαζί σας, την ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων σας καθώς και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
 • Στοιχεία τιμολόγησης, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ΑΦΜ που είναι απαραίτητα για την έκδοση και πληρωμή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων – παραστατικών.
 • Στοιχεία απαραίτητα για την πληρωμή των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών, όπως αριθμός πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, IBAN για μεταφορά χρημάτων. Τα στοιχεία της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό πέραν του παραπάνω αναφερόμενου.
 • Το Ασφαλιστικό Ταμείο και
 • Ο αριθμός ομαδικού ή ατομικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ:

Συλλέγουμε από τους ασθενείς μας στοιχεία και πληροφορίες υγείας όπως: φαρμακευτικές αγωγές που έχετε λάβει, το ιατρικό σας ιστορικό, στοιχεία χειρουργικών επεμβάσεων, ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο Καρδιολογικό μας Κέντρο ή σε άλλους ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα.

Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ιατρική εικόνα για τον ασθενή μας, έτσι ώστε να καταλήξουμε στη διάγνωση και στην ενδεδειγμένη για εκείνον θεραπεία και να του παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μέρος του ιατρικού φακέλου υγείας του κάθε ασθενή και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν καθώς και για τη συνέχεια της ιατρικής παρακολούθησης του ασθενούς σε περίπτωση που χρειαστεί να του ξαναπαράσχουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες.

Κατ΄ εξαίρεση δύναται να γίνει χρήση των στοιχείων του ιατρικού φακέλου του ασθενούς σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την άσκηση ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ιδίου ή του εμπλεκόμενου ιατρού/συνεργάτη σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη καθώς και νομικές αξιώσεις για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, εφόσον προβλέπεται ή επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Ενδέχεται να ζητηθούν προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων (συγγενικών ή φιλικών σας προσώπων) για την παραλαβή, δυνάμει εξουσιοδότησης, των ιατρικών σας εξετάσεων, σε περίπτωση αντικειμενική σας αδυναμίας.

Η «EUROCARDIO» δεσμεύεται ότι δεν θα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ανήλικων ασθενών της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική τους μέριμνα.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ;

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα οράτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Για τον προγραμματισμό ιατρικής επίσκεψης στο Καρδιολογικό μας Κέντρο.
 • Για την παροχή υπηρεσιών υγείας εκ μέρους μας (προληπτικής ιατρικής, διάγνωσης, περίθαλψης και θεραπείας).
 • Για την παράδοση/αποστολή σε σας ή σε εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα των αποτελεσμάτων των ιατρικών σας εξετάσεων που διενεργήθηκαν στο Κέντρο μας.
 • Για την ενημέρωση του ιατρικού σας φακέλου.
 • Για τη διεξαγωγή στατιστικών δεδομένων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας.
 • Για σκοπούς επιστημονικής ή ιατρικής έρευνας, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας.
 • Για να διασφαλίζουμε τον ιστότοπό μας και να προστατεύουμε εσάς και εμάς από περιστατικά απάτης.
 • Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Για να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, ασφαλιστική νομοθεσία κτλ.


Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία), ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποιο ερώτημα / αίτημα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματος / αιτήματός σας.
 • Διατηρούμε τα ιατρικά σας αρχεία για δέκα (10) έτη από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς στο Καρδιολογικό Κέντρο μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρο 14 του Ν. 3418/2005) και για είκοσι (20) χρόνια από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς, σε κάθε άλλη περίπτωση.
 • Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας (εκ της φορολογικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας κλπ), καθώς και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της «EUROCARDIO» ενώπιον Δικαστηρίων ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.
 • Όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές).
 • Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, τα διατηρούμε μέχρι τη στιγμή που θα μας ενημερώσετε ότι δεν το επιθυμείτε πλέον. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά αυτά δεδομένα σας διαγράφονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών.


Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχει το ιατρικό μας προσωπικό καθώς και το απολύτως απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα προορίζονται για να χρησιμοποιούνται από εμάς. Δεν προωθούμε και δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

 • Μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.
 • Με παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας. Δεν εξουσιοδοτούμε αυτούς τους παρόχους να χρησιμοποιήσουν ή να αποκαλύψουν τις πληροφορίες εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις. Παρέχουμε σε αυτούς μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών και απαιτούμε να μην χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι όλα τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε διατηρούν ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναθέσουμε υπηρεσίες που απαιτούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σε:
 • Συνεργάτες μας, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας, δεσμευόμενοι συμβατικά με εμάς για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (λ.χ. σε συνεργάτες ιατρούς για σκοπούς διάγνωσης ή κλινικού ελέγχου, συνεργαζόμενα εργαστήρια και κλινικές).
 • Μετά από εντολή σας, σε άλλο ιατρό της επιλογής σας.
 • Στον δημόσιο ασφαλιστικό σας φορέα/ταμείο ή και σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συμβάλλεστε.
 • Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υποστήριξη και μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, όπως πάροχοι πλατφορμών, υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και υποστήριξης των βάσεων δεδομένων μας καθώς και των λογισμικών και εφαρμογών μας που ενδέχεται να εμπεριέχουν δεδομένα που σας αφορούν (ενίοτε, οι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί να συνεπάγονται την πρόσβαση στα δεδομένα σας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών).
 • Τρίτα μέρη τα οποία πρέπει να σας παραδώσουν αποτελέσματα εξετάσεων εφόσον έχετε επιλέξει αυτόν τον τρόπο αποστολής τους, π.χ. ταχυδρομικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες παράδοσης.


Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από το εν λόγω τρίτο μέρος, το οποίο ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και η πολιτική προστασίας του εν λόγω μέρους. Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τα έγγραφά τους προτού παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών σας στο εν λόγω τρίτο μέρος.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 • Αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από τον νόμο ή νομική διαδικασία ή με απόφαση των αρμόδιων αρχών, Στις Αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή
 • Όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πραγματική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

 • να τηρούν εχεμύθεια.
 •  να μην στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας.
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).


Στους εκτελούντες την επεξεργασία παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους.

β) Να λάβετε, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας, αντίγραφο των τηρούμενων σε εμάς προσωπικών δεδομένων σας.

γ) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.

δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

ε) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων.

στ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους.

ζ) Να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο πάροχο υπηρεσιών υγείας.

η) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Ενδέχεται τα δικαιώματά σας περί περιορισμού, εναντίωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων να μην ικανοποιηθούν είτε ολικά είτε μερικά εφόσον είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της μεταξύ μας σύμβασης (παροχής ιατρικών υπηρεσιών).

Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει στο παρελθόν, ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα υλοποιήσουμε την επιθυμία σας αυτή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης ενότητας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας άλλως στο mail μας info@eurocardio.gr.

Το κάθε αίτημα που μας υποβάλλετε θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το αίτημά σας να υλοποιείται εντός μηνός. Ενδέχεται το άνω χρονικό διάστημα να παραταθεί για άλλον έναν μήνα σε περίπτωση αυξημένου αριθμού αιτημάτων ή λόγω πολυπλοκότητας αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ή/και να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, εφόσον κρίνετε ότι τα άνω δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβουμε όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Παρόλα αυτά, εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστούμε την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του. Καθώς η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, κάθε διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Απαιτούμε επίσης, βάσει σύμβασης, από κάθε έμπιστο τρίτο μέρος που χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, να πράττουν ακριβώς το ίδιο.

Η ιστοσελίδα μας παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους για τη διευκόλυνση και την πληροφόρησή σας. Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς. Συνδεδεμένες σελίδες μπορούν να έχουν τις δικές τους ανακοινώσεις ή πολιτικές περί ιδιωτικού απορρήτου, που σας προτείνουμε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε κάποια από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Στο βαθμό που οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα που επισκέπτεστε δεν ανήκει ή ελέγχεται από εμάς, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των σελίδων, οποιαδήποτε χρήση των σελίδων, ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των σελίδων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ:

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας μας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς ώστε να αντικατοπτρίζει στις πρακτικές μας για τα προσωπικά δεδομένα. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε ισχύ την 01-11-2020.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ:

Εάν έχετε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, αποστέλλοντας μήνυμα στην φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας άλλως στο mail μας info@eurocardio.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για την καλύτερη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου. Η ιστοσελίδα μας σέβεται την ιδιωτικότητά σας και προσπαθεί να συγκεντρώνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του στοιχεία σας. Παρότι τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να αναζητήσουν ή να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας ή να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή σας, αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας ιστοσελίδων ή τις τυχόν ηλεκτρονικές σας αγορές. Για τον σκοπό αυτό, με το παρόν κείμενο με τίτλο «Πολιτική cookies», σας ενημερώνουμε για την χρήση των cookies από τον ιστότοπό μας, εξηγώντας με απλά λόγια τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή, το κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Γενικώς, τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες και διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν. Υπάρχουν cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου (χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών από τον ιστότοπο), καθώς και cookies που διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης σας στην ιστοσελίδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του χρήστη για ένα χρονικό διάστημα και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο.
Τα cookies δεν είναι ιοί. Δεν είναι κομμάτια κώδικα και συνεπώς δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν σε άλλα δίκτυα. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, δεν εμπίπτουν στον τυπικό ορισμό του ιού.

ΣΚΟΠΟΣ:

Ο σκοπός των cookies είναι η ασφάλεια, η αποτελεσματικότερη εμφάνιση πληροφοριών, η καλύτερη εξυπηρέτηση και η διευκόλυνση στην περιήγηση ενός χρήστη.

Επιπλέον, τα cookies μάς βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας. Μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Όλα τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού μας και των προσφερόμενων από αυτόν υπηρεσιών ή για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εφαρμοστέα νομοθεσία.

(περισσότερα εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm )

Μέσω των cookies δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες ούτε μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του χρήστη. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.


Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies που αυτός χρησιμοποιεί. Μπορείτε ωστόσο να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε για να περιηγείστε στο διαδίκτυο έτσι ώστε να περιορίσετε σημαντικά την χρήση cookies (Δείτε κατωτέρω «πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies»).

ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ;

Α. Τα Απολύτως Απαραίτητα cookies

Τα cookies αυτά επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του, χωρίς να αποθηκεύουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, πολλές εφαρμογές του διαδικτυακού μας τόπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Β. Cookies στατιστικών χρήσης

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να βελτιώσουμε την απόδοση του διαδικτυακού τόπου μας. Τα cookies στατιστικών χρήσης, μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλοεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο μας και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για παράδειγμα, πόσες φορές είδε ο επισκέπτης ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και εάν επέλεξε να το κοινοποιήσει σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies στατιστικών χρήσης, αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Επίσης, τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΑ COOKIES;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies, επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες που χρειάζεται να ακολουθήσετε:

 • Internet Explorer //support.microsoft.com/kb/278835
 • Firefox //support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 • Chrome //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
 • Safari //support.apple.com/kb/PH5042
 • Safari for iPad and iPhone //support.apple.com/kb/HT1677


Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στους εξειδικευμένους ιστοτόπους //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΑ COOKIES;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ COOKIES:

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και τυχόν νέες επιπρόσθετες πληροφορίες.

Η παρούσας Πολιτικής cookies τέθηκε σε ισχύ την 01-11-2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο